Cliëntenovereenkomst als bedoeld in het Nationaal Regime MiFID

 

 

Geachte meneer en/of mevrouw,

 

Enige tijd geleden hebben wij van u de opdracht gekregen u te adviseren en voor u te bemiddelen met betrekking tot een hypothecaire lening.

 

In het kader van deze opdracht hebben wij uw situatie geanalyseerd en komen wij tot het advies om de financiering te laten geschieden door middel van een hypotheek in combinatie met een belegging, in de vorm van deelname in een beleggingsfonds.

 

De hypotheek betreft een geldlening, bedoeld ter financiering van het aankoopbedrag van de onroerend zaak. Deze lening wordt gesloten bij een bank of verzekeraar. Het andere deel bestaat uit deelname in een beleggingsfonds. Middels de deelname in (de) beleggingsfonds(en) kan in de toekomst bij voldoende opbrengst de hypothecaire geldlening geheel of gedeeltelijk worden afgelost of kunnen de opbrengsten worden gebruikt als verlaging van de maandelijkse lasten.

Vanzelfsprekend zullen wij u over beide onderdelen uitgebreid adviseren

 

Door bepalingen in de wetgeving zijn wij verplicht u vooraf te informeren omtrent onze werkzaamheden

 

Indien u met het (vervolg)advies akkoord gaat dan zal onze dienstverlening uit de volgende onderdelen bestaan:

 

1. Advies ten aanzien van de financiële instelling waar de hypothecaire geldlening kan worden afgesloten.

 

2. Advies ten aanzien van de keuze tot deelname in een beleggingsfonds(en). Hierbij houden wij rekening met het doel van deze deelname en uw risicoprofiel, dat wij eerder in overleg met u hebben opgesteld.

 

3. Begeleiding van de administratieve procedures voor zowel het aanvragen van de hypothecaire geldlening als ook voor de deelname in een beleggingsfonds.

 

4. Het geven van tussentijdse (eenmaal in de twee jaar) informatie omtrent de ontwikkelingen van uw beleggingen binnen de beleggingsfondsen, gelegd op de eerder vastgestelde doelen, waarvoor de belegging was afgesloten.

 

5. Het adviseren in het nemen van maatregelen, wanneer blijkt dat de eerder vastgestelde doelen niet gehaald (dreigen te) worden.

 

6. Het geven van advies, gedurende de periode dat er deelgenomen wordt in beleggingsfondsen, wanneer daar van uw zijde behoefte aan is.

 

7. Het doorgeven van orders aan de beleggingsonderneming, waarbij wij deze controleren en u adviseren of de order overeenkomt met de eerder met u overeengekomen doelstelling, waartoe tot deelname in het beleggingsfonds werd besloten.

Geeft u de voorkeur aan het zelf rechtstreeks aan de beleggingsonderneming doorgeven van orders, zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn, of u bij ons aangeeft geen prijs te stellen op ons advies, dan berust de verantwoordelijk voor de beslissingen en de gevolgen hiervan geheel bij u of de beleggingsinstelling.

 

8. Voor onze werkzaamheden zoals hierboven omschreven ontvangen wij van de beleggingsinstelling een jaarlijkse vergoeding die <vergoeding> bedraagt.

 

 

Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden dan verzoeken wij u hieronder voor akkoord te tekenen waarna wij ons advies verder zullen vormgeven en aan u zullen uitbrengen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Steendam Verzekeringen    Voor akkoord:

Voor deze:       

 

 

 

Frank Steendam     Naam opdrachtgever