Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument (DVD) van: Steendamverzekeringen

 

A. Inleiding

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven  aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten). In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.

 

B. Wie zijn wij?

Steendam verzekeringen is een op 17 november 2010 opgericht assurantiekantoor dat particulieren en ZZP’ers adviseert over financiële risico’s en bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen die bij de individuele cliënt passen. Wij hebben een vergunning voor andere financiële diensten zoals  levens- en schadeverzekeringen. Onze adresgegevens zijn: kaag 18, 9801 RE Zuidhorn.

 

C. Wat doen wij?

 

1. Algemeen

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

2.  Specifiek

a. Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product. Bij deze advisering baseren wij ons advies niet op een onderzoek van de aanbiedingen van alle in Nederland werkzame verzekeraars. Wij doen zaken met ongeveer 6 verzekeraars waarvan wij de producten bij onze advisering betrekken. Zie verder onder G;

b. Wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;

c. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven met betrekking tot via onze bemiddeling afgesloten polissen en andere financiële producten;

d. Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

 

D. Wat verwachten wij van u?

1. In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden.

2. Dat u wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.

3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatie traject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zo nodig laten corrigeren.

 

4.  Indien u wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij deze ook schriftelijk per post, per fax of e-mail aan ons te bevestigen.

 

E. Onze bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur geopend en bij noodgevallen ’s avonds en in het weekend telefonisch te bereiken onder nr. 06-39 144 860.

Als wij niet (direct) bereikbaar zijn kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen.

Tijdens afwezigheid in vakantieperiodes kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen of direct contact opnemen met de verzekeraar, danwel met 06-39 144 860.

 

F. De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat u rechtstreeks de premie betaald aan de verzekeringsmaatschappijen. Als daarvan afgeweken wordt, maken wij daarover vooraf een afspraak.

 

G. Onze relatie met verzekeraars en/of financiële instellingen.

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiële producten (verzekeringen) van de verzekeraars of financiële instellingen waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars of financiële instellingen zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars of financiële instellingen. Een lijst met namen van verzekeraars of financiële instellingen met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe.

 

Wij adviseren niet, zoals de wet dat noemt, op basis van een objectieve analyse, maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie.

Wij zijn niet in het bezit van 10% of meer van de aandelen van een verzekeraar of financiële instelling waarvoor wij bemiddelen.

 

H. Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) en financiële instelling(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.

 

I. Onze kwaliteit

Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12039783. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren over en bemiddelen bij financiële diensten.

Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 51298856

Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.014.350

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de BAVAM.

 

J. Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

 

K. Klachten?

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.

 

Onze klachtenregeling is als volgt

Klachtenregeling

 

1. Brieven met de indicatie klacht zullen zo mogelijk beoordeeld worden door iemand anders binnen of buiten ons bedrijf.

 

2. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw klacht binnen een week.

 

3. Ons streven is om binnen 3 weken na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie op de klacht te geven, zo mogelijk in de vorm van een definitief standpunt. Als dat definitieve standpunt niet kan worden gegeven zal wel worden aangegeven wat daaraan nog in de weg staat en op welke termijn en afhankelijk van welke omstandigheden een verdere berichtgeving zal volgen.

 

4. In de inhoudelijke reactie op de klacht zal altijd verwezen worden naar de externe klachtregeling bij KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een definitief standpunt uw klacht bij KiFiD kunt indienen.

 

Voor de behandeling van klachten geldt een klachtenreglement.

http://www.kifid.nl

 

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257,

2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248  
www.kifid.nl

 

U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden.

 

L. Datum/volgnummer

Volgnummer 3, opgesteld te Zuidhorn op 7-10-2015

 


 

 

Dienstverleningsdocument steendam verzekeringen

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en hoe wij beloond worden en de hoogte van onze beloning.

 

Wie zijn wij?

Steendam verzekeringen is een op 17-11-2010 opgericht assurantiekantoor dat particulieren en zzp’ers adviseert over financiële risico’s en bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen die bij de individuele cliënt passen. Wij hebben een vergunning voor andere financiële diensten zoals hypotheken, levensverzekeringen en schadeverzekeringen. Ons AFM nummer is: 12039783

Onze adresgegevens is: Kaag 18, 9801 RE Zuidhorn

 

Welke diensten verrichten wij?

Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van levens-, en schadeverzekeringen.

Onze dienstverlening is onderverdeeld in een aantal onderdelen. U beslist zelf van welke onderdelen of combinatie van onderdelen u gebruik wenst te maken:

 

< oriënteren/inventariseren>

Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden.

 

< adviseren>

Wij adviseren u over de mogelijkheden en oplossingen waarmee u uw wensen kunt realiseren. Bij deze advisering baseren wij ons advies niet op een onderzoek van de aanbiedingen van alle in Nederland werkzame verzekeraars. Wij doen zaken met ongeveer 6 verzekeraars waarvan wij de producten bij onze advisering betrekken.

Wij adviseren niet, zoals de wet dat noemt, op basis van een objectieve analyse, maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie.

 

< bemiddelen>

Wij hebben goede contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Wij verzorgen de contacten tussen u en de financiële instelling bij welke u overweegt een financieel product af te sluiten.

 

< onderhoud/nazorg>

Wij kunnen u ook van dienst zijn nadat u het door u gewenste financieel product heeft aangeschaft. Deze begeleiding kan bestaan uit beantwoording van algemene vragen over het betreffende product of aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld echtscheiding, verhuizing e.d.).  

 

Hoe betaalt u ons?

U kunt kiezen uit verschillende vormen van beloning. Aan het begin van onze werkzaamheden kunnen wij u adviseren welk beloningssysteem voor uw situatie passend is.

 

<Provisie>
Bij schadeverzekeringen worden wij betaald middels de provisie die in de premie is verrekend. Informeer hiernaar bij onze adviseur.

 

<Beloning op basis van een vast bedrag>

Voor een aantal producten hanteren wij vaste tarieven. Dit geldt voor alle levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheids en woonlastenverzekeringen. Ons minimum vast tarief per verzekering bedraagt € 350. Voor woonlasten beschermende producten brengen wij minimaal een bedrag van € 350,- in rekening (ook in combinatie met andere financiële producten).  Hieronder geven wij u een overzicht van de beloningsvormen (provisie) die wij hanteren voor de verschillende producten. Hierbij hebben wij een bandbreedte aangegeven van de minimale en maximale kosten. Deze bandbreedte geeft aan wat gemiddeld de kosten van onze dienstverlening is.

 

In onderstaande tabel geven wij u een overzicht van onze diensten en de vaste beloning voor deze diensten. Bovendien kunt u zien hoeveel uur wij gemiddeld besteden aan deze verschillende diensten.

Uiteraard betreft dit slechts gemiddelden. Indien het niet mogelijk blijkt om in uw situatie binnen de aangegeven bandbreedtes te blijven, omdat wij meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen, dan zullen wij dit zo spoedig mogelijk met u bespreken.

 

Levensverzekering Oriëntatie, Advisering, Bemiddeling, Nazorg

Keuze uit 4 aanbieders Minimaal 5 uren maximaal 10 uren,  maximaal €1.000

Banksparen  Oriëntatie, Advisering, Bemiddeling, Nazorg

Keuze uit 2 aanbieders Minimaal 5 uren maximaal 10 uren, maximaal €1.000

Overlijdensrisico Oriëntatie, Advisering, Bemiddeling, Nazorg

Keuze uit 4 aanbieders Minimaal 5 uren maximaal 10 uren, maximaal €1.000

Woonlastenbescherming Oriëntatie, Advisering, Bemiddeling, Nazorg

Keuze uit 4 aanbieders Minimaal 10 uren maximaal 15 uren, maximaal €750

Uitvaartverzekeringen Oriëntatie, Advisering, Bemiddeling, Nazorg

Keuze uit 4 aanbieders Minimaal 4 uren maximaal 10 uren Minimaal € 50 en maximaal €250

 

<Beloning op basis van een service abonnement>

Om onze dienstverlening voor u helder en inzichtelijk te houden is er automatisch een service abonnement gekoppeld aan onze dienstverlening op het gebied van levensverzekeringen en hypotheken. Voor een gering bedrag per maand bieden wij u de service waar uw verzekeringspakket om vraagt. Voorheen werden al onze diensten volledig betaald uit de provisie die door de verzekeraars werden betaald. Nu de premies en hierdoor de provisies lager zijn geworden, kunnen wij onze diensten hier niet meer van voldoen. Hiervoor hebben wij voor u op maat gemaakte service abonnementen en worden de kosten voor u inzichtelijk en is het serviceniveau op in top conditie.

Op basis van dit service-abonnement heeft u recht op de volgende diensten:

Service abonnementen Steendamverzekeringen.nl
Steendamverzekeringen.nl is een onafhankelijke tussenpersoon met uitstekende service en verzekeringen op het gebied van levensverzekeringen en hypotheken. Om onze dienstverlening voor u helder en inzichtelijk te houden is er automatisch een serviceabonnement aan gekoppeld. We vinden het van belang om onze werkwijze transparant met u te communiceren. Wat het abonnement precies inhoudt, vindt u in de bijlage van onze dienstverleningsdocument. Hiervoor hebben wij voor u op maat gemaakte serviceabonnementen en worden de kosten voor u inzichtelijk en is het serviceniveau op in top conditie. Het afsluiten van een schadeverzekering voor de particuliere markt, en dus relatief eenvoudig, zoals

bv: opstal-, inboedel-, auto-, ongevallen-, motor-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringen,

is onlosmakelijk verbonden aan een serviceabonnement voor schadeverzekeringen, zolang er een

verzekering via ons kantoor actief is. Naast het bedrag van het serviceabonnement ontvangen wij

regulier de provisie- inkomsten van de betreffende verzekeringsmaatschappijen.

Het service abonnement is noodzakelijk om alle kosten verbonden aan het beheer van uw

schadeverzekeringen te kunnen dekken.

U bent verplicht om alle wijzigingen die binnen uw gezin plaats vinden te melden, zodat wij u over de

gewijzigde situatie kunnen adviseren. Indien dit achterwege blijft zijn de gevolgen hiervan geheel voor

uw eigen rekening en verantwoording. Ook de gevolgen van onderverzekering zijn voor rekening van

de abonnementhouder, immers ook deze draagt de plicht om de hoogte en de wijze van de dekkingen

en de verzekerde bedragen te vergelijken met de reële waarde van de verzekerde goederen.

Serviceabonnementen Steendamverzekeringen.nl

A1 ( Basis): € 7,5 per maand (tot 3 verzekeringen)

 Recht op jaarlijks bezoeken aan huis, opschonen polismap, onbeperkt telefonisch contact op het gebied van vragen over verzekeringen, bellen met verzekeringsmaatschappijen indien nodig en opzegservice

A2 (Basis Extra): € 10 tot € 20 per maand (vanaf 3 verzekeringen, dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken)

 Recht op jaarlijks bezoeken aan huis, opschonen polismap, onbeperkt telefonisch contact op het gebied van vragen over verzekeringen, bellen met verzekeringsmaatschappijen indien nodig en opzegservice

Indien u niet kiest voor een abonnementsvorm, ziet u daarbij af van onze zorgplicht. U dient hiervoor een afstandsverklaring te ondertekenen.

Kosten van een abonnement bedraagt maandelijks en wordt automatisch geïncasseerd. Abonnementen zijn maandelijks aan te passen en opzegbaar, indien u geen klant meer bent van steendamverzekeringen.nl. Met vriendelijke groet,

Frank Steendam
steendamverzekeringen.nl


<BTW>

Het kan voorkomen dat onze nota belast is met BTW.

 

Wij hopen dat wij u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij deze uiteraard graag van u.

 

Omdat wij volgens de geldende wetgeving verplicht zijn aan te tonen dat dit dienstverleningsdocument door ons aan u beschikbaar is gesteld verzoeken wij u dit document voor ontvangst te ondertekenen.

 

In geval van het door u intrekken van een getekende offerte en/of een akkoord/fiattering door de financiële/notariële/vastgoed instelling gegeven is, zal Steendam verzekeringen u voor de gewerkte uren factureren.

 

Handtekening opdrachtgever 1:                    

 

Handtekening opdrachtgever 2:                                   

Datum:

 

 

 

 

 

 

F. Steendam
steendamverzekeringen.nl